wrapper

Autor: Dr. Walid Musaid AL-TABTABAI
Botues:AIITC
Viti:2012
ISBN:978-9928-126-04-07
Padyshim se vepra më e mirë që mund t'i përkushtohet njeriu është shtjellimi i kuptimeve të Kuranit të Madhërishëm, kështu që shkenca e Tefsirit (komentimit) është nga dituritë më fisnike dhe më të shquara. Thotë Allahu i Lartësuar: «Ai ia jep urtësinë kujt të dojë. Cilitdo që i është dhënë urtësia, vërtet që i është dhënë një mirësi e madhe.» (Sure "El-Bekare", Ajeti 269). Dhe urtësia është njohja e Kuranit siç përcillet nga Sahabi i shquar Abdullah Ibn Abbas (r.a.).

I botuar në muajin nëntor të vitit 2012, ky libër është një kontribut i vyer për të lehtësuar studimin e lëndëve të Tefsirit dhe metodologjinë e dijetarëve të Tefsirit për studentët dhe studentet e çdo fakultetit të studimeve islame. Por aty ka vlera edhe për lexuesin e zakonshëm që të jetë burim nga burimet e referimit, nga të cilat mund të përfitohet në këtë fushë.

Rreth nesh

Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC) është themeluar në vitin 1996, me vendim të Gjykatës së Tiranës nr. 143, datë 04. 03. 1996. Veprimtaria e këtij Instituti është e shumëfishtë dhe e larmishme në fusha të ndryshme si: shkencore, kulturore, studimore, botuese, informuese dhe dokumentuese. 

Lexo për më tepër

Lidhjet

radio

tv kontakt 2